Šta je energetski pasoš?

Energetski pasoš je Sertifikat o energetskim svojstvima zgrade koji ima sadržaj i izgled u skladu sa Pravilnik o uslovima sadržini i načinu izdavanja sertifikata, a izdaje ga ovlašćena organizacija.

Energetski pasoš daje kvantitativne informacije o nekretnini- potrebnu energiju za grejanje odnosno energetski razred nekretnine.

Energetski pasoš daje kvalitativne informacije o nekretnini- korišćene materijale, uslove komfora u objektu i preporuke za unapređenje komfora i smanjenje potrošnje energije.

Koje podatke sadrži?

Obratite pažnju na prvu, drugu i četvrtu stranu pasoša

Prva strana sadrži opšte podatke o nekretnini, ime vlasnika, lokaciju, fotografiju nekretnine i energetski razred.

Druga strana pasoša sadrži klimаtske podаtke, podаtke o termotehničkim sistemimа i elementimа termičkog omotаča, pa možete saznati sve o ugrađenim materijalima, sistemima, prozorima i slično.

Listajući dalje pasoš, na trećoj strani, možete pogledati detaljan proračun o potrošnji energije, pa se i pre useljenja i boravka u nekretnini možete pripremiti i uvideti koliki su očekivani režijski troškovi.

Četvrta strana sadrži predviđene mere za unapređenje energetske efikasnosti zgrade. Za svaku nekretninu, osim za one koje pripadaju energetskom razredu „A”, na ovoj strani su napisane preporuke za unapređenje energetske efikasnosti- npr. “Postojeće prozore zameniti novim prozorima Uw<1,5W/m2K”.

Poslednja strana u pasošu sadrži definicije, odnosno objašnjena svih tehničkih pojmova koji su korišćeni u njegovoj izradi.

Da zaključimo, energetski pasoš sadrži 5 strana ali su najbitnije informacije na prvoj, drugoj i četvrtoj strani.

Šta je energetski razred zgrade?

Energetski rаzred nekretnine se određuje nа osnovu potrebne energije za grejanje na godišnjem nivou.

Postoji 8 energetskih razreda od A+ do G. Energetski razred A+ predstavlja najkvalitetnije nekretnine, sa najmanjom potrebnom energijom za grejanje ≤15 kWh/m2a. Energetski razred G predstavlja nekretnine sa veoma lošim karakteristikama i najvećom potrebnom energijom za grejanje >250 kWh/m2a.

Novoizgrađeni objekti moraju ispuniti minimalne uslove za C energetski razred.

Postojeći objekti na kojima se vrši intervencija moraju postojeće stanje unaprediti za najmanje jedan energetski razred, dakle ako je postojeći objekat energetski razred E posle intervencije mora biti najmanje energetski razred D.

Koje zgrade moraju da imaju energetski pasoš?

Svi novoizgrađeni objekti u fazi izdavanja upotrebne dozvole moraju pribaviti energetski pasoš.

Postojeći rekonstruisani objekti, moraju posedovati energetski pasoš.

Sve nekretnine na tržištu koje se prodaju/ iznajmljuju moraju da imaju ovaj dokument.

A koje zgrade ne moraju?

Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada predviđeno je da neke nekretnine ne moraju imati energetski pasoš.

Prema Pravilniku to su postojeće zgrade koje se prodaju, daju u zakup, rekonstruišu ili energetski saniraju, a koje imaju manje od 50 m²; zgrade koje imaju predviđeni vek upotrebe ograničen na dve godine i manje; zgrade privremenog karaktera (smeštaj ljudi i građevinskog materijala u toku izvođenja radova); radionice, proizvodne hale, industrijske zgrade i druge privredne zgrade koje se, u skladu sa svojom namenom, moraju držati otvorenima više od polovine radnog vremena, ako nemaju ugrađene vazdušne zavese; zgrade namenjene za održavanje verskih obreda; postojeće zgrade koje se prodaju ili se pravo vlasništva prenosi u stečajnom postupku, u slučaju prisilne prodaje ili izvršenja; zgrade koje su pod određenim režimom zaštite, a kod kojih bi ispunjenje zahteva energetske efikasnosti bilo u suprotnosti sa uslovima zaštite; zgrade koje se ne greju ili se greju do svega +12°C.

Bez pasoša nema upotrebne, ali ni građevinske dozvole

Za izdavanje građevinske dozvole neophodno je izraditi Elaborat energetske efikasnosti. U elaboratu su izračunate vrednosti, na osnovu kojih se tačno vidi energetski razred nekretnine. Samo objekti koji pripadaju energetskom razredu C ili B/A mogu dobiti građevinsku dozvolu.

Za izdavanje upotrebne dozvole neophodno je u fazi tehničkog prijema izraditi energetski pasoš- Sertifikat o energetskim svojstvima zgrada.

Nekretnine koje nisu legalizovane neće moći da dobiju energetski pasoš.

Koja dokumenta je potrebno dostaviti za izdavanje energetskog pasoša?

Energetski pasoš se izdaje na osnovu sprovedenog energetskog pregleda zgrade i postojeće projektne dokumentacije. Neophodno je dostaviti građevinsku dozvolu, projekat arhitekture, projekat mašinskih instalacija i elaborat energetske efikasnosti.

Ko izdaje energetski pasoš?

Energetski pasoš može biti izdat samo od strane ovlašćenog privrednog društva-Energy concept d.o.o. Rešenje o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima zgrada izdaje Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Republike Srbije.

Energetski pasoš mora biti overen od strane odgovornog inženjera sa licencom 381 i pravnog lica firme koja je ovlašćena za izdavanje istih. Dakle, pasoš je validan samo ako ga je overila ovlašćena firma.

ENERGY CONCEPT raspolaže velikim iskustvom na području sertifikovanja zgrada te je kao takav vaš idealan partner za dobijanje energetskog pasoša.

Koje su prednosti energetskog pasoša?

Energetski pasoš daje informacije o potrebnoj energiji za grejanje odnosno energetski razred nekretnine.

Osim toga energetski pasoš daje kvalitativne informacije o nekretnini- korišćene materijale, uslove komfora u objektu i preporuke za unapređenje komfora i smanjenje potrošnje energije.

Energetski pasoš predstavlja dokaz kvaliteta zgrade, te može značajno uticati na cenu nekretnine.

Važno je pročitati četvrtu stranu pasoša jer je upravo tu zapisano šta je neophodno unaprediti na nekretnini, odnosno koliko novca treba dodatno uložiti kako bi smanjili troškove za energiju i unapredili komfor.

Ovo je veoma važno, jer dodatni troškovi utiče na cenu nekretnine. Veća dodatna ulaganja govore da je kvalitet nekretnine lošiji a samim tim i smanjuje cenu nekretnine.

Obaveza sertifikovanja nekretnina u procesu kupoprodaje/ iznajmljivanja štiti prava potrošača. Uvidom u energetski pasoš vidimo kvalitet nekretnine u prometu.

Koliko dugo važi energetski pasoš?

Energetski pasoš se izdaje po sprovedenoj proceduri. Izdati energetski pasoš je validan ukoliko je overen od strane ovlašćene organizacije. Važnost energetskog pasoša je 10 godina.